http://www.moac-info.net/
ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา :
จังหวัด :
เรื่อง :
 
เลือก กษ. จังหวัด
ภาค :
จังหวัด :
 
ความเป็นมาของโครงการ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่หลักในการจัดทำยุทธศาสตร์
การเกษตรและวางแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัด รวมทั้งติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิบัติการตามแผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ซึ่งจะต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินการศึกษาและจัดทำ
โปรแกรมฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด โดยสำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดทำหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูลและประสานความร่วมมือหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่เป็น แหล่งข้อมูล ให้เป็นผู้นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและน่าเชื่อถือโดยดำเนินการภายใต้ "โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด"

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง กาคใต้